22 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BCPG-W1
อ่านเพิ่มเติม
01 กันยายน 2565
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ BCPG-W1
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2565
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
30 สิงหาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ BCPG-W1
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W1
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
17 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
03 สิงหาคม 2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม