Growth

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 4E โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การแข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยได้มีการคำนึงถึงนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้ ความพร้อมขององค์ความรู้ การบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และการขยายธุรกิจที่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อบังคับ

  • Expanding: มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยวิธีการพัฒนาโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม (Organic Growth) และการเข้าซื้อกิจการโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (Inorganic Growth)
  • Extending: ขยายธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาทิ Digital Energy, Energy Storage, LNG to Power เป็นต้น
  • Enhancing: พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • Evaluating: บริหารสินทรัพย์ด้วยการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

Good

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและยั่งยืนได้นั้นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ จึงเน้นเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในองค์กร (พนักงาน) และสังคมภายนอกองค์กร (ชุมชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว โดยผ่านองค์ความรู้ทางธุรกิจในเครือ สู่ชุมชน สังคม ตลอดจนนำความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเพื่อสัมคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ชุมชนได้เข้าถึงพลังงานที่สะอาดผ่านโครงการของกลุ่มบริษัทฯ การสร้างความปลอดภัยทางชีวอนามัยและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และชุมชนโดยรอบโครงการ การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย อาทิ นโยบายสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการกำกับดูแลในการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมภายในองค์กร

Green

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน (Energy Transition) และได้ตั้งปณิธานในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนโดยเป็นต้นแบบผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นสำคัญ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy) และดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบที่สูง รวมถึงมีนโยบายการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก ๆ โครงการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้นำโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วไปขึ้นทะเบียนในโครงการ carbon footprint เพื่อสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานสะอาดทางอ้อม

Governance

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้นำ “หลักการกำกับดูแลกิจการ” ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร มีการปรับใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบหรือแนวทาง COSO ERM 2017 โดยใช้ข้อมูลจากทุกสายงานเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฎิบัติการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือ ESG (environmental, social, governance) และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (emerging risks) โดยมีการกำหนดผู้ประสานงานความเสี่ยงในทุกๆฝ่ายเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรทุกไตรมาส และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม