บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณา อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
20/02/67 04/03/67 22/04/67 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/66-31/12/66 ผลดำเนินการวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22/08/66 04/09/66 15/09/66 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/66-30/06/66 ผลดำเนินการวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566
20/02/66 03/03/66 21/04/66 เงินปันผล 0.16 บาท 01/07/65-31/12/65 ผลดำเนินการวันที่ 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
16/08/65 30/06/65 09/09/65 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/65-30/06/65 ผลดำเนินการวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15/02/65 03/03/65 22/04/65 เงินปันผล 0.17 บาท 01/07/64-31/12/64 ผลดำเนินการวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24/08/64 07/09/64 17/09/64 เงินปันผล 0.16 บาท 01/01/64-30/06/64 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
07/04/64 03/03/64  21/04/64 เงินปันผล 0.17 บาท 01/07/64-31/12/64  ผลดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563
18/08/63 31/08/63 14/09/63 เงินปันผล 0.16 บาท 01/01/63-30/06/63 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
30/03/63 03/03/63 17/04/63 เงินปันผล 0.16 บาท 01/10/62-31/12/62 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
19/11/62 03/12/62 17/12/62 เงินปันผล 0.16 บาท 01/07/62-30/09/62 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562
20/08/62 03/09/62 13/09/62 เงินปันผล 0.16 บาท 01/04/62-30/06/62 ผลดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562
21/05/62 04/06/62 14/06/62 เงินปันผล 0.16 บาท 01/01/62-31/03/62 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
20/02/62 06/03/62 22/04/62 เงินปันผล 0.64 บาท 01/10/61-31/12/61  ผลดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27/11/61 07/12/61 20/12/61 เงินปันผล 0.16 บาท 01/07/61-30/09/61 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561
21/08/61 03/09/61 13/09/61 เงินปันผล 0.16 บาท 01/04/61-30/06/61 ผลดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
22/05/61 05/06/61 15/06/61 เงินปันผล 0.16 บาท 01/01/61-31/03/61 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
27/02/61 13/03/61 08/05/61 เงินปันผล 0.16 บาท 01/10/60-31/12/60 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28/11/60 07/12/60 22/12/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/60-30/09/60 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 และกำไรสะสม
29/08/60 08/09/60 22/09/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/04/60-30/06/60 ผลดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 และกำไรสะสม
30/05/60 12/06/60 26/06/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/60-31/03/60 ผลดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560 และกำไรสะสม
27/02/60 09/03/60 20/04/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/10/59-31/12/59 ผลดำเนินงานงวดวันที่ 01 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
13/12/59 26/12/59 09/01/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/59-30/09/59 ผลดำเนินงานงวดวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
17/10/59 28/10/59 11/11/59 เงินปันผล 0.39 บาท 01/01/59-30/06/59 ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก 2559 และกำไรสะสมของปี 2558