หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

Green Bond Update Report 2023
Green Bond Update Report 2023
Green Bond Update Report 2022
Green Bond Update Report 2022
External Review Report (SPO)
External Review Report (SPO)
External Review Report (Pre-Issuance Assurance Report)
External Review Report (Pre-Issuance Assurance Report)