“บีซีพีจี...สร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน”

เราเร่งขับเคลื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคง ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

เป้าหมายหลัก

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยยึดถือตามพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด การมีมาตรการที่เพียงพอ และการดำเนินการแก้ไขที่ทันท่วงที
อ่านเพิ่มเติม
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตรา การใช้พลังงานสะอาดในภาพรวมโดยตรง
อ่านเพิ่มเติม
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด Circular Economy
อ่านเพิ่มเติม
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายรอง

สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ