พลังงานแสงอาทิตย์

เราเปลี่ยนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้ ‘โซลาร์เซลล์’ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่มีมลภาวะทางเสียง

ประเทศไทย

ปัจจุบัน บีซีพีจี มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 21 แห่ง ใน 12 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยมีกำลังการผลิตรวม 200.6 เมกะวัตต์

188.7 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
11.9 เมกะวัตต์
อยู่ระหว่างการพัฒนา

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

บีซีพีจี ขยายฐานธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน 4 จังหวัด ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีกำลังการผลิตรวม 469 เมกะวัตต์

469 เมกะวัตต์
อยู่ระหว่างการพัฒนา