โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ

นายปฏิภาณ สุคนธมาน
นายปฏิภาณ สุคนธมาน
 • ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก คณิต สาพิทักษ์
พลเอก คณิต สาพิทักษ์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายธรรมยศ ศรีช่วย
นายธรรมยศ ศรีช่วย
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก ศักดา เนียมคำ
พลเอก ศักดา เนียมคำ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายนิวัติ อดิเรก
นายนิวัติ อดิเรก
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 • กรรมการการลงทุน
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม