นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 71 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 9 เมษายน 2567
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 19/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด
2566 - 2567
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563
 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2558 - 2563
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)
2557 - 2563
 • ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชีการเงินประจำและคณะกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง
 • ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการเงินและบัญชี
 • ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • เหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • กรรมการ บริษัท จัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟเสิร์ชเซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อีอาร์เอ พลัส จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 9 เมษายน 2567)
 • หุ้นสามัญ : 374,214 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี