09 เมษายน 2567
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การจ่ายเงินปันผล และการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม
08 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2566
อ่านเพิ่มเติม
04 ธันวาคม 2566
การจำหน่ายไปซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤศจิกายน 2566
แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2566
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม