26 เมษายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
21 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2566
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
12 เมษายน 2566
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2566
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
28 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทบางจากศูนย์บริหารเงินจำกัด
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566
เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม