การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เผยแพร่วันที่ 19 เมษายน 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ 11 มีนาคม 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ 11 มีนาคม 2567
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ 11 มีนาคม 2567
รายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report ปี 2566

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2566
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567