ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2565 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,662,778,530 57.45
2.  น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 101,101,000 3.49
3.  Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd. 85,889,724 2.97
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,176,723 2.04
5.  Mr. Leak Yim 45,500,000 1.57
6. Capital Asia Investments Pte. Ltd. For Mrs. Kingphongeun Phoummasack 29,820,521 1.03
7. Capital Asia Investments Pte. Ltd. CAI-KNK-20201307F 28,753,846 0.99
8. UOB Kay Hian Private Limited 24,978,181 0.86
9. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 23,437,500 0.81
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,221,867 0.73