ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
37,267
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.95
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
35,861
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
42.71
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ 05 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

วันที่ 05 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,731,930,776 57.81
2. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. 113,950,000 3.80
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,047,228 3.51
4. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 33,250,000 1.11
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,733,821 0.76
6. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 21,237,500 0.71
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 20,857,184 0.70
8. สำนักงานประกันสังคม 19,733,134 0.66
9. กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 17,398,000 0.58
10. น.ส. กนกพร ศีตวรรัตน์ 15,500,000 0.52