ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
36,435
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.95
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
35,861
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
42.71
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ 05 กันยายน 2566

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

วันที่ 05 กันยายน 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,662,778,530 57.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,107,588 3.37
3. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 96,700,000 3.32
4. Mr. Leak Yim 50,500,000 1.74
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 25,468,654 0.88
6. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 22,307,075 0.77
7. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 21,237,500 0.73
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,981,000 0.69
9. สำนักงานประกันสังคม 19,733,134 0.68
10. น.ส. กนกพร ศีตวรรัตน์ 15,500,000 0.53