ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/12/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,399,999,994 70.04%
2. สำนักงานประกันสังคม 36,059,134 1.80%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,237,013 1.16%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,895,334 0.85%
5. น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.60%
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS 10,917,000 0.55%