ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2564 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,593,626,284 60.35
2.  Capital Asia Investments Pte. Ltd. 195,750,000 7.41
3.  Pilgrim Partners Asia (Pte) Ltd. 195,750,000 7.41
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,554,462 1.08
5.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,469,650 0.78
6. สำนักงานประกันสังคม 19,733,134 0.75
7. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 13,500,000 0.51
8. นาย กิตติ ชีวะเกตุ 7,535,030 0.29
9. MR. YUK LUNG LEE 6,750,000 0.26
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 5,868,080 0.22