ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/09/2563 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,399,999,994 70.04
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,809,001 1.94
3.  สำนักงานประกันสังคม 36,229,134 1.81
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,307,334 0.87
5.  น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.60