ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2566 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,662,778,530 57.18
2. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 96,715,500 3.33
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,473,173 3.01
4. Mr. Leak Yim 50,500,000 1.74
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,449,267 0.84
6. น.ส. กนกพร ศีตวรรัตน์ 22,300,000 0.77
7. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 21,237,500 0.73
8. สำนักงานประกันสังคม 19,733,134 0.68
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,442,000 0.53
10. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 13,500,000 0.46