ระบบสายส่ง

เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบพลังงานที่มั่นคง

เราพัฒนาระบบสายส่งเชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาค

บีซีพีจี ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ การให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

เพื่อรองรับและต่อยอดธุรกิจการนำไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่มีความเหมาะสม ส่งไปขายยังแหล่งที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและมีศักยภาพ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า รวมถึงมีรายได้และผลประโยชน์ ทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า

ในปี 2564

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ในสปป.ลาวเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง ไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity - EVN) ที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อส่งไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปขายยังเวียดนาม

220 กิโลโวลต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว