นายนิวัติ อดิเรก
นายนิวัติ อดิเรก
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 • กรรมการการลงทุน
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร
 • เลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นางเสาวภาพ สุเมฆศรี
นางเสาวภาพ สุเมฆศรี
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล
นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายรวี บุญสินสุข
นายรวี บุญสินสุข
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ
นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์
นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
อ่านเพิ่มเติม