นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร
 • เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท International Business and Information Management System, Widener University Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP82/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advance Senior Executive Program (ASEP-3) Sasin and Kellogg School of Management
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP293/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 3
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 21
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2560 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2560
 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2549 - 2559
 • กรรมการบริหาร บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
 • กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ Greenergy Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ Greenergy Power Pte. Ltd
 • กรรมการ Huang Ming Japan Co., Ltd.
 • กรรมการ Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd
 • กรรมการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 240,000 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี