มิติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างความเชื่อมั่นและ ความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานคู่ค้า และผู้รับเหมา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการจดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสานงานอฏิบัติการ กำกับดูแลเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อกำหนดระบบการบริหารจัดการภายในบริษัท อันประกอบด้วยการปฏิบัติการ การตรวจสอบ การทบทวน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายอาชีวอนามัย
การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ คํานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน

รวมถึงเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุ แห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษาเผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดง ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและการดูแลรักษาพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้สรรหาหน่วยงานภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญด้านจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ของตนเองทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กร

ในแต่ละเดือน กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการจัดการความรู้ และการทดสอบความรู้ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์การทํางาน บทเรียนที่ได้รับและ เทคนิควิธีทํางานต่างๆ

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและการดูแลรักษาพนักงาน
ดาวน์โหลด
การมีส่วนรวมของสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าในฐานะที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกังวลและประเด็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ถูกนำมาพิจารณาโดยกลุ่มบริษัทฯ