คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่หลักในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการห้ามให้ หรือเรียกรับสินบน รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงให้คำแนะนำ และเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท และเสนอแนวทางการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่เริ่มแรกจัดตั้งบริษัท

และได้ทบทวน / แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ และสอดคล้องกับบริบทของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เป็นฉบับทบทวนครั้งที่ 8 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ใด้รับมอบรางวัลต่างๆ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ ดังนี้

  • ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companiss - CGR) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellenoe) หรี่อระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard เป็นครั้งแรก โดยจะจัดการประเมินดังกล่าวขึ้นทุกรอบ 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินจัดลำดับให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Assst Class ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ ได้ฝานเกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard สูงกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป
  • คงการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกขนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Seotor Collactive Action Coalition Against Corruption: CAC) มีอายุสมาชิก 3 ปี โดยครบกำหนดสิ้นสุดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • สถาบันไทยพัฒน์พิจารณาคงการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการวิถียั่งยืน (ESG100) โดยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Govemance - ESG) ประจำปี 2666 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
  • หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)และคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นกลุ่ม ยั่งยืน (Thailand Sustainability Index : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยรายละเอียดมาตรการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด สรุปได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 2
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายในที่เหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
อ่านเพิ่มเติม
หลักปฏิบัติที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม