ระบบผลิตความเย็น จากส่วนกลาง

เรามอบ วิถีชีวิตแห่งอนาคต ให้กับทุกคน

เราพัฒนา นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ นวัตกรรมด้าน Smart Energy อย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้น บีซีพีจีได้นำ นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) มาบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้ พลังงานจากระบบทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง จะทำให้ลดการใช้ ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 20-35 เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็น แบบเดิม รวมถึงส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ

ในปี 2564

บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในนามบริษัท ประทุมวันสมาร์ท ดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ ผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ในโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ พื้นที่พาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ด้วยขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Cooling Load) 18,000 ตันความเย็น (Refrigeration Tons, RT)

18,000 ตันความเย็น
อยู่ระหว่างการพัฒนา