งบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2566

งบการเงิน ประจำปี 2566

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

ข้อมูลย้อนหลัง

2023

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี

งบการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี