โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ

พลเอก คณิต สาพิทักษ์
พลเอก คณิต สาพิทักษ์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อ่านเพิ่มเติม