สิ่งแวดล้อม

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Carbon Neutral

ของเสียที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์

0%

ปลูกป่าชายเลน

ไร่

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่

โรงไฟฟ้าลมลิกอร์

ประเมินความตึงเครียดของน้ำในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ครั้ง
ณ ปี 2566

สังคม

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาจนถึงขั้นหยุดงาน

กรณี

จำนวนเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาจนถึงขั้นเสียชีวิต

กรณี

ติดตั้ง solar rooftop ให้สถานีบริการน้ำมันของบางจากและที่อื่นๆ

MW

ผลการประเมินความผูกพันพนักงาน

%

การจ้างงานคนในชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

คน

ข้อร้องเรียนจากชุมชน / ลูกค้า / คู่ค้าในกิจกรรมทางธุรกิจ​

กรณี
ณ ปี 2566

การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ

รายได้จากคาร์บอนเครดิต (RECs)

ล้านบาท

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับดีเลิศ

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ปี
ณ ปี 2566