บีซีพีจี... สร้างโลกสีเขียว

ที่ยั่งยืน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน ระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการ และลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

นอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดชนิด ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลงานของเรา

กำลังการผลิตตามสัญญา

เมกะวัตต์

ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

1,183 เมกะวัตต์

อยู่ระหว่างการพัฒนา

776.2 เมกะวัตต์

กำลังการผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์
เมกะวัตต์
พลังงานลม
เมกะวัตต์
พลังน้ำ
เมกะวัตต์
ก๊าซธรรมชาติ
เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
อยู่ระหว่างการพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังน้ำ
CCGT
ระบบสายส่ง