โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ

พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก ศักดา เนียมคำ
พลเอก ศักดา เนียมคำ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายนิวัติ อดิเรก
นายนิวัติ อดิเรก
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 • กรรมการการลงทุน
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม