แบตเตอรี่

เรามอบ วิถีชีวิตแห่งอนาคต ให้กับทุกคน

เราพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่แบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงตอบโจย์ความต้องการของตลาดการใช้ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดการใช้ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น บีซีพีจี ได้มุ่งพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage System) ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์ โฟลว์ (Vanadium Redox Flow) ในบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ วานาเดียมระดับโลก นอกจากนี้ยังให้ความสนใจลงทุนในแบตเตอรี่หลาก หลายประเภท อาทิ แบตเตอรี่เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อและ สามล้อ แบตเตอรี่สำหรับติดตั้งในภาคครัวเรือน (Residential) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง (Commercial & Industrial) นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสในการจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศเพื่อ พัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่แบบครบวงจร