พลังงานลม

เรานำพลังงานลมมาช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่า

พลังงานลม เป็นพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ แรงลมที่ปั่นใบพัดก่อให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน พลังงานลมได้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งการติดตั้งบนบกและการติดตั้งในทะเล

ประเทศไทย

ในประเทศไทย บีซีพีจี มีโรงไฟฟ้าพลังงานลม “นาลมลิกอร์” กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

9 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ประเทศฟิลิปปินส์

บีซีพีจี ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม บนเกาะวิซายัส (Visayas) เมืองนาบาส (Nabas) ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยการถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด (PetroWind Energy Inc.) มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 19.7 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลังงานลม นาบาส-1
14.4 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าพลังงานลม นาบาส-2
5.3 เมกะวัตต์
อยู่ระหว่างการพัฒนา

ประเทศลาว

บีซีพีจี มุ่งขยายฐานธุรกิจพลังงานสะอาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริเวณแขวงเซกองและอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านบริษัทร่วมทุน อิมแพค เอนเนอร์ยี่ เอเซีย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Impact Energy Asia Development Limited) มีกำลังการผลิตรวม 290 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

290 เมกะวัตต์