รายงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

รายงานและนโยบายภายใต้การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการภาษี
จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม