บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้า ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพและ พลังงานน้ำ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศลาวตามลำดับ

ธุรกิจพลังงานน้ำจากเขื่อน ในประเทศลาว

บริษัทเปิดกว้างสำหรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

บริษัทได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับดีเลิศ (5 ดาว) ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)