นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Mechatronics) The University of Melbourne, Australia
 • ปริญญาตรี Bachelor of Computer Science The University of Melbourne, Australia
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. 7)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สวทบ.1)
 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP295/2020)
 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 17)
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RECU 38)
 • หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตร 2morrow Scaler รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (DTX by RISE) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2565 - 2566
 • รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัท BCPG Hamilton LLC.
 • กรรมการ บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอ็นเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท BSE Energy Holdings Pte. Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท BCPG Formosa Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท BCPG Formosa One Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท BCPG Formosa Two Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Jie Yang Energy Co., Ltd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Ying-Chen Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท PetroWind Energy Inc.
 • กรรมการ บริษัท Monsoon Wind Power Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท BCPG USA Inc.
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • เหรัญญิก สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 164,545 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี