นายรวี บุญสินสุข

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • Master of Business Administration, Virginia Polytechnic and State University, Blacksburg, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 - 2566
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม
2564 - 2564
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
2561 - 2563
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรธรรมชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี วินด์ (ลิกอร์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด
 • กรรมการ Nam Tai Hydropower Company Limited
 • กรรมการ Monsoon Wind Power Co., Ltd.
 • กรรมการ SMP. AS Pte., Ltd.
 • กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
 • กรรมการ BCPG Formosa Co., Ltd.
 • ผู้จัดการใหญ่ BCPG USA Inc.
 • President BCPG Hamilton US Acquisition LLC
 • President BCPG CCE Holding LLC
 • กรรมการ Transitus Energy Limited
 • กรรมการ BCPR Pte. Ltd.
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 1 มกราคม 2567)
 • หุ้นสามัญ : 5,000 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี