นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 12
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2565 - ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินสดและความเสี่ยงทางการเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ BCPG Formosa Co., Ltd.
 • กรรมการ Monsoon Wind Power Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 223,600 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี