22 สิงหาคม 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
21 สิงหาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
18 สิงหาคม 2566
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 สิงหาคม 2566
การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม