20 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การจ่ายเงินปันผล และการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม
08 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2566
อ่านเพิ่มเติม
04 ธันวาคม 2566
การจำหน่ายไปซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤศจิกายน 2566
แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2566
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม