01 พฤศจิกายน 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
30 ตุลาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
26 ตุลาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 3/2566
อ่านเพิ่มเติม
17 ตุลาคม 2566
แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
28 กันยายน 2566
แจ้งกรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
22 กันยายน 2566
26 กันยายน 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
28 สิงหาคม 2566
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
24 สิงหาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2566
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2566
การห้ามซื้อหรือขายและเพิกถอนหลักทรัพย์ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม