09 พฤษภาคม 2567
แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แจ้งการลาออกของกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2567
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
17 เมษายน 2567
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
09 เมษายน 2567
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม