นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 57 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 21 พฤศจิกายน 2566
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตร Director Certificate Program 344/2023 (DCP 344/2023)
 • หลักสูตร “Great Leaders Online Series”
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 14
 • การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Security Awareness) สำหรับผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน
 • รองอธิบดีกรมสรรพากร
2564 - 2566
 • กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
2563 - 2563
 • ผู้อำนวยการกอง
2562 - 2563
 • สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
2560 - 2562
 • สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี