พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ
 • 62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2565
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Bachelor of Arts (Economics), Vanderbilt University, U.S.A.
 • Federal Bureau of Investigation (FBI) National Academy (NA-174)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • งานสัมมนาสำหรับคณะกรรมการ หัวข้อ “what directors need to know about digital assets?” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566
 • จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2560 - 2563
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีระพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แม่อรุณ จำกัด
 • อุปนายกสมาคม สมาคมกีฬาเเบดมินตัน เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายกสมาคม สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส เเห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 200,000 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี