19 เมษายน 2565
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ ประเทศญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2565
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2565
การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคมากาเนะ ประเทศญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2565
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ BCPG-W1 ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2565
นำส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดการประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) (แก้ไขข้อมูลใน Template)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPGESOP (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W1
อ่านเพิ่มเติม