25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดการประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2565
การขายหุ้นใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
การลงทุนในธุรกิจพลังงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป. ลาว")
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
การขายหุ้นใน Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
31 มกราคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม
28 มกราคม 2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
28 มกราคม 2565
การลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
อ่านเพิ่มเติม
28 มกราคม 2565
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม