27 มกราคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2565
แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
24 มกราคม 2565
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2564
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2565
การลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม
10 มกราคม 2565
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ BCPG-W1 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2564
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
09 ธันวาคม 2564
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
25 พฤศจิกายน 2564
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤศจิกายน 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม