15 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560
การจ่ายปันผลประจำปี 2559 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 กุมภาพันธ์ 2560
การจ่ายปันผลประจำปี 2559
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2560
การเข้าซื้อเงินลงทุนใน บริษัท CapAsia ASEAN Wind Holdings Cooperatief U.A.
อ่านเพิ่มเติม
25 มกราคม 2560
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2559
แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2559
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2559
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม