20 กรกฎาคม 2560
การเข้าทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
27 มิถุนายน 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2560
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2560
แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤษภาคม 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม