01 กันยายน 2560
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม
29 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
29 สิงหาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
31 กรกฎาคม 2560
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
31 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2560
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนิเซีย
อ่านเพิ่มเติม