04 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
04 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
20 มีนาคม 2560
การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์
อ่านเพิ่มเติม
08 มีนาคม 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่ม template)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุง)
อ่านเพิ่มเติม