28 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPGESOP และ BCPGESOP (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2560
แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม