ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19 ธันวาคม 2566

BCPG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AA” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AA” (คะแนนรวม 80-89) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตอบสนองวิสัยทัศน์ “บีซีพีจี สร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน” และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

นอกจากนี้ บีซีพีจี ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุด ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) จากส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นหนึ่งใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนเต็มได้รับทั้ง 5 ดาว และ 5 เหรียญ จากทั้งหมด 800 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย