ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10 ตุลาคม 2566

“BCPG” รับรางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 15 องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประเภทโดดเด่น ในพิธีปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์