ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
25 สิงหาคม 2566

BCPG สอนน้องรักษ์โลกด้วยหลัก 3Rs

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นำโดยนางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพนักงานพี่ๆ ครูอาสาบีซีพีจี จัดกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พิชิตโลกร้อนด้วยหลัก 3Rs” ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ ร่วมกันดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการ Reduce Reuse และ Recycle พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง บีซีพีจี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3