ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
07 กรกฎาคม 2566

BCPG สอนน้องพิชิตโลกร้อนด้วยหลัก 3Rs

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร และพนักงานพี่ๆ ครูอาสาบีซีพีจี พร้อมด้วยน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จ. กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน: พิชิตโลกร้อนด้วยหลัก 3Rs” เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ ร่วมกันดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ Reduce Reuse Recycle และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบีซีพีจีได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3