ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
30 พฤษภาคม 2566

BCPG ชวนน้องๆ ปลูกป่าชายเลน เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ให้กับโลก

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “มือเปื้อนโคลน เพื่อป่าชายเลน” นำผู้บริหาร พนักงาน และน้องๆ จากโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จำนวนรวมกว่า 80 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ให้กับโลก ลดความรุนแรงของปัญหาโลกร้อน ณ พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ บีซีพีจี มีความมุ่งมั่นรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชะลอผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญแล้ว ยังช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอีกด้วย โดยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะสามารถเสริมสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น