พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ
 • 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 10 เมษายน 2566
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • Master of Political Science, New Mexico University, USA
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • การประชุมอบรมดูงานการป้องกันปราบปรามข่าวกรองด้านยาเสพติด การฟอกเงินในหลายประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง ฯลฯ
 • Director Certification Program (DCP 194/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD 26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
 • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2557 - 2566
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556
 • ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • อุปนายก สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC)
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี